Fendomec pääsuunnittelija vastaava työnjohtaja rakennuttajapalvelut hankinnat

 
Pääsuunnittelija
Vuoden 2000 alussa voimaan tulleeseen maankäyttö- ja rakennuslain
uudistukseen määriteltiin pääsuunnittelijan tehtävät. Kaikille uudisra- kennustyömaille on nimettävä pääsuunnittelija jo rakennuslupaa
haettaessa.

Pääsuunnittelijan tehtävänä on vastata suunnittelun kokonaisuudesta
ja sen laadusta sekä huolehtia siitä, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset.

Tyypillisiä pääsuunnittelijan käytännön toimenpiteitä:

1. Osallistua aloituskokoukseen rakennusvalvontaviranomaisten kanssa.
2. Huolehtia esim. valmistalotoimituksessa rakennuksen sijoittumisesta
    ja sen soveltuvuudesta rakennuspaikalle. Oleellisia asioita ovat mm.
    korkeusasema ja sijainti maastoon nähden.
3. Osallistua rakennushankkeeseen ryhtyvän ja erityissuunnittelijoiden
    (esim. arkkitehti, rakenne, sähkö ja lvi) kanssa pidettävään
    palaveriin, jossa tarkennetaan ja synkronoidaan kukin suunnitelma
    toisiinsa sopiviksi.
4. Huolehtia, että työmaallakin syntyvät suunnitelmien muutokset ja
    yhteensovittamiset toteutetaan asiallisesti.

Pääsuunnitelijaksi valittavalla henkilöllä tulee olla hyvät ammatilliset edellytykset huolehtia suunnittelun kokonaisuudesta.


 Fendomec Oy
 PL 7 
 01731 Vantaa
 puh 09-276 91491  
 gsm 0400-876 856