Fendomec pääsuunnittelija vastaava työnjohtaja rakennuttajapalvelut hankinnat

 
Vastaava työnjohtaja
Jokaisella pientalotyömaalla tulee olla vastaava työnjohtaja
, joka vas-
taa työn suorituksesta ja sen laadusta. Hän johtaa rakennustyötä sekä
huolehtii rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä  myönnetyn luvan ja hyvän rakennustavan mukaisesta työn suo- rittamisesta.

Rakennustyötä ei saa aloittaa tai jatkaa, ellei työssä ole kunnan raken- nusvalvontaviranomaisen hyväksymää vastaavaa työnjohtajaa.

Vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia, että;

1. Rakentamisen aloittamisesta ilmoitetaan rakennusvalvontaviran-
    omaiselle.
2. Rakennustyö suoritetaan myönnetyn rakennusluvan mukaisesti ja 
    siinä noudatetaan rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä.
3. Rakennustyön aikana ryhdytään tarvittaviin toimiin havaittujen 
    puutteiden tai virheiden johdosta.
4. Luvassa määrätyt katselmukset pyydetään riittävän ajoissa ja
    suoritetaan aloituskokouksessa tai muutoin määrätyt tarkastukset  
    ja toimenpiteet asianmukaisissa työvaiheissa.
5. Rakennustyömaalla ovat käytettävissä hyväksytyt piirrustukset ja 
    tarvittavat erityispiirrustukset, ajan tasalla oleva rakennustyön 
    tarkastusasiakirja, mahdolliset testaustulokset sekä muut 
    tarvittavat asiakirjat.

 Fendomec Oy
 PL 7 
 01731 Vantaa
 puh 09-276 91491  
 gsm 0400-876 856