Pääsuunnittelija

Vuoden 2000 alussa voimaan tulleeseen maankäyttö- ja rakennuslain uudistukseen määriteltiin pääsuunnittelijan tehtävät. Kaikille uudisra- kennustyömaille on nimettävä pääsuunnittelija jo rakennuslupaa haettaessa.

Pääsuunnittelijan tehtävänä on vastata suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta sekä huolehtia siitä, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset.

Tyypillisiä pääsuunnittelijan käytännön toimenpiteitä:

  1. Osallistua aloituskokoukseen rakennusvalvontaviranomaisten kanssa.
  2. Huolehtia esim. valmistalotoimituksessa rakennuksen sijoittumisesta ja sen soveltuvuudesta rakennuspaikalle. Oleellisia asioita ovat mm. korkeusasema ja sijainti maastoon nähden.
  3. Osallistua rakennushankkeeseen ryhtyvän ja erityissuunnittelijoiden (esim. arkkitehti, rakenne, sähkö ja lvi) kanssa pidettävään palaveriin, jossa tarkennetaan ja synkronoidaan kukin suunnitelma toisiinsa sopiviksi.
  4. Huolehtia, että työmaallakin syntyvät suunnitelmien muutokset ja
    yhteensovittamiset toteutetaan asiallisesti.
Pääsuunnitelijaksi valittavalla henkilöllä tulee olla hyvät ammatilliset edellytykset huolehtia suunnittelun kokonaisuudesta.