Vastaava työnjohtaja

Jokaisella pientalotyömaalla tulee olla vastaava työnjohtaja, joka vas-
taa työn suorituksesta ja sen laadusta. Hän johtaa rakennustyötä sekä
huolehtii rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan ja hyvän rakennustavan mukaisesta työn suo- rittamisesta.

Rakennustyötä ei saa aloittaa tai jatkaa, ellei työssä ole kunnan raken- nusvalvontaviranomaisen hyväksymää vastaavaa työnjohtajaa.

Vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia, että;

  1. Rakentamisen aloittamisesta ilmoitetaan rakennusvalvontaviran-omaiselle.
  2. Rakennustyö suoritetaan myönnetyn rakennusluvan mukaisesti ja siinä noudatetaan rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä.
  3. Rakennustyön aikana ryhdytään tarvittaviin toimiin havaittujen puutteiden tai virheiden johdosta.
  4. Luvassa määrätyt katselmukset pyydetään riittävän ajoissa ja suoritetaan aloituskokouksessa tai muutoin määrätyt tarkastukset ja toimenpiteet asianmukaisissa työvaiheissa.
  5. Rakennustyömaalla ovat käytettävissä hyväksytyt piirrustukset ja tarvittavat erityispiirrustukset, ajan tasalla oleva rakennustyön tarkastusasiakirja, mahdolliset testaustulokset sekä muut tarvittavat asiakirjat.